Home / Robotics Parts

Phần cứng Điện tử

Firgelli Robots Arduino Mega 2560
Arduino Mega 2560 In Stock
$41.85USD
Firgelli Robots Arduino Pro Mini Board
Bảng Arduino Pro Mini In Stock
$13.95USD
Firgelli Robots AWG28-20 Wire Crimper
Máy uốn dây AWG28-20 In Stock
$39.10USD
Firgelli Robots Deluxe Temperature Adjustable Soldering Iron - 60W
Sắt hàn sang trọng - 60W In Stock
$28.95USD

Chúng tôi thực hiện nhiều lựa chọn các bộ phận Phần cứng Điện tử cho bất kỳ Ứng dụng điều khiển chuyển động nào không chỉ các ứng dụng Bộ truyền động tuyến tính hoặc Bộ truyền động quay. Để có danh sách đầy đủ, bạn cũng có thể xem trang web Robotics của chúng tôi Robot Firgelli