Các điều khoản và điều kiện

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY

Điều khoản sử dụng

Tất cả người dùng của trang web này và người mua của Firgelli Automations Inc. ("Firgelli") các sản phẩm đồng ý rằng việc sử dụng trang web này, mua và / hoặc sử dụng Firgelli sản phẩm tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây ("Điều khoản và Điều kiện") và luật hiện hành khác. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web này và không sử dụng Firgellicác sản phẩm.


Các sửa đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện

Firgellicó quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào và việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web này sau khi những thay đổi đó cho thấy sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản và Điều kiện đã được sửa đổi. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản và Điều kiện này thường xuyên.


Bản quyền và Thương hiệu

Toàn bộ nội dung có trong trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa hoặc mã (gọi chung là "Tác phẩm"), được sở hữu bởi và là tài sản duy nhất của Firgelli, được đăng ký bản quyền như một tác phẩm tập thể theo luật pháp của Canada và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác và các điều khoản hiệp ước. Quyền được cấp để sao chép điện tử và in bản in ra giấy của các phần của trang web này với mục đích duy nhất là đặt hàng với Firgelli hoặc mua Firgelli các sản phẩm. Bạn có thể hiển thị và tuân theo bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào được nêu rõ ràng liên quan đến tài liệu cụ thể, tải xuống hoặc in các phần của tài liệu từ các khu vực khác nhau của trang web chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại của riêng bạn hoặc để đặt hàng với Firgelli hoặc để mua Firgelli các sản phẩm. Bất kỳ việc sử dụng nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc tái tạo, phân phối, hiển thị hoặc truyền tải nội dung của trang web này đều bị nghiêm cấm, trừ khi được sự cho phép rõ ràng của Firgelli. Bạn cũng đồng ý không thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo độc quyền nào từ các tài liệu được tải xuống từ trang web. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của Firgelli là các nhãn hiệu đã đăng ký của Firgelli. 

Không sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Firgellisản phẩm cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào theo luật của khu vực pháp lý tại nhà của bạn. Sản phẩm được bán bởi Firgellikhông được phép sử dụng như các thành phần quan trọng trong hệ thống hỗ trợ sự sống, máy bay, tàu thủy, phương tiện có động cơ, bất kỳ thiết bị nào được thiết kế để vận chuyển hoặc hỗ trợ vận chuyển người hoặc bất kỳ thiết bị nào có khả năng gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho một người (mỗi , "Thiết bị bị cấm") . Thành phần quan trọng là bất kỳ thành phần hoặc hệ thống nào mà việc không thực hiện có thể được dự kiến ​​một cách hợp lý sẽ gây ra sự cố của Thiết bị bị Cấm hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc hiệu quả của Thiết bị đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng, cố gắng sử dụng, mua hoặc cố gắng mua bất kỳ Firgelli sản phẩm để sử dụng như một thành phần quan trọng của Thiết bị bị Cấm. Firgelli không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong hợp đồng, vi phạm hoặc bằng cách khác cho dù có hay không do sơ suất của chúng tôi hoặc nhân viên của chúng tôi hoặc không phát hiện ra việc mua hàng không đúng cách. 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm, giới hạn trách nhiệm và giải phóng khiếu nại - Hỗ trợ kỹ thuật, Dịch vụ hỗ trợ thiết kế và Nội dung trang web

Firgelli cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thiết kế để Firgelli khách hàng. Firgelli nhân sự cố gắng cung cấp thông tin hữu ích về Firgelli sản phẩm cho khách hàng theo yêu cầu và trên trang web này. Firgelli không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào rằng bất kỳ thông tin hoặc khuyến nghị nào được cung cấp trực tiếp cho khách hàng bởiFirgelli nhân sự hoặc trên trang web này là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc chính xác, và Firgelli sẽ không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ thông tin hoặc khuyến nghị nào được cung cấp bao gồm bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc không chính xác nào trong thông tin hoặc khuyến nghị đó hoặc liên quan đến sự phụ thuộc của bất kỳ khách hàng hoặc bên thứ ba nào vào bất kỳ thông tin hoặc khuyến nghị nào được cung cấp hoặc nội dung của điều này trang mạng. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm phân tích và xác định tính thích hợp của bất kỳ thông tin hoặc khuyến nghị nào được cung cấp bởi Firgelli nhân sự, và bất kỳ sự phụ thuộc nào vào thông tin hoặc khuyến nghị đó là rủi ro và quyết định riêng của khách hàng. Theo đó, khách hàng sẽ phát hành và giữ Firgelli vô hại từ và chống lại bất kỳ và tất cả mất mát, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại mà khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu do bất kỳ thông tin hoặc khuyến nghị nào được cung cấp cho khách hàng hoặc sự phụ thuộc của khách hàng vào thông tin hoặc khuyến nghị đó. 

 

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.