Home / Cable Management

Quản lý cáp

Home / Cable Management

Quản lý cáp

Giữ cáp của bạn tổ chức

Chạy ống và cáp xung quanh và thông qua các cơ chế di chuyển tự động có tiềm năng dẫn đến rất nhiều rối, xoắn, corkscrewing, snagging, hoặc chỉ đồng bằng cũ phá vỡ. Làm thế nào để bạn ngăn chặn một tai họa như vậy?