Home / Motors

موتور دنده - میکرو موتورز - موتور کرم دنده - موتورهای الکتریکی

Home / Motors

موتور دنده - میکرو موتورز - موتور کرم دنده - موتورهای الکتریکی

MB7 Micro Motor Bracket
براکت میکرو موتور MB7 In Stock
On Sale $3.00USD
Micro Gear Motor
موتور میکرو گیر In Stock
On Sale $14.99USD
موتورهای دنده الکتریکی ما از موتورهای میکرو قطر کوچک 6 میلی متری، تا موتورهای دنده کرم بزرگتر را در بر می گیرد. این موتورهای میکرو روی ۱۲vdc اجرا می شوند و برای الکترونیک مصرفی و میکرو رباتیک مناسب هستند و از جعبه دنده سیاره ای استفاده می کنند.  موتورهای بزرگتر دنده الکتریکی ما برای نوع بلند کردن سنگین برنامه های کاربردی مناسب هستند.