براکت میکرو موتور MB7

براکت میکرو موتور MB7

USD
Model #
Quantity
qty limit cart limit
In Stock

Add 

Warranty Plus

Warranty Plus:
Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

Standard Warranty:
12 month warranty comes with every purchase. Covers malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

 +8% 

Shipping Cost Estimator

Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

شرح

براکت نصب MB7 به طور خاص برای نگه داشتن میکرو موتورهای 12 میلی متری طراحی شده است Firgelli پیشنهادات اتوماسیون. هر سفارش براکت MB7 دارای دو پیچ و آجیل برای نصب است. امروز با سهولت یک موتور مینی دنده را به پروژه خودکار خود اضافه کنید.

براکت نصب MB7 به طور خاص برای نگه داشتن میکرو موتورهای 12 میلی متری طراحی شده است Firgelli پیشنهادات اتوماسیون. هر سفارش براکت MB7 دارای دو پیچ و آجیل برای نصب است. امروز با سهولت یک موتور مینی دنده را به پروژه خودکار خود اضافه کنید.

Frequently Bought Together

Total Price: