مشاغل

به دنبال یک حرفه جدید هیجان انگیز؟ در FIRGELLI ما بسیاری از فرصت های موجود و ما همیشه به دنبال افراد برجسته که مهارت برای ارائه. برای ما ایمیل بفرستید و همه چیز را در مورد خودتان به ما بگویید.

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.