Home / Feedback Actuators
collection-banner

دقت مهار با محرک های بازخورد ما

معرفی آخرین مجموعه محرک های ما با سنسورهای نوری برای دقت بازخورد بی نظیر. سری OS برای انقلابی در نیازهای اتوماسیون شما با کنترل موقعیت یابی یکپارچه طراحی شده است. این محرک های خطی بازخورد که با سنسورهای نوری داخلی ساخته شده است ، بازخورد در زمان واقعی را ارائه می دهند و از موقعیت دقیق هر بار اطمینان می دهند. این محرک ها با داشتن سه گزینه نیرو از 35 تا 400 پوند ، سوئیچ های محدودیت داخلی و ساخت و سازهای آلومینیومی درجه بالا ، ساخته شده اند تا از انتظارات شما فراتر رود. مزایا و اشکالات گزینه های مختلف بازخورد را کاوش کرده و سیستم کنترل خود را با صفحه کنترل هماهنگ برای حرکت هماهنگ در بین محرک های مختلف بالا ببرید.

Voltage
Stroke (Inches)
Force (lb's)