Home / Cable Management

مدیریت کابل

کابلهای خود را مرتب نگه دارید

راه اندازی شلنگ ها و کابل ها در اطراف و از طریق مکانیزم های خودکار حرکت می تواند منجر به گره خوردن ، پیچ خوردن ، پیچ خوردن چوب پنبه ، بستن یا شکستن ساده قدیمی شود. چگونه می توانید از چنین بلایی جلوگیری کنید؟