Home / Robot Electronics Hardware

Phần cứng Điện tử

Home / Robot Electronics Hardware

Phần cứng Điện tử

5V Relay Module 4 Channels
Mô-đun chuyển tiếp 5V - 4 kênh Out of Stock
$24.40USD Sold Out
Firgelli Robots Arduino Mega 2560
Arduino Mega 2560 In Stock
$41.85USD
Firgelli Robots Arduino Pro Mini Board
Bảng Arduino Pro Mini In Stock
$13.95USD
MB7 Micro Motor Bracket
Giá đỡ động cơ siêu nhỏ MB7 In Stock
On Sale $3.00USD

Chúng tôi thực hiện nhiều lựa chọn các bộ phận Phần cứng Điện tử cho bất kỳ Ứng dụng điều khiển chuyển động nào không chỉ các ứng dụng Bộ truyền động tuyến tính hoặc Bộ truyền động quay. Để có danh sách đầy đủ, bạn cũng có thể xem trang web Robotics của chúng tôi Robot Firgelli