Home / Toggle Switches

تعویض های تعویضی

Home / Toggle Switches

تعویض های تعویضی

چگونه یک Actuator را کنترل می کنید؟

برای کنترل هر عمل کننده یا موتور شما می خواهید به نوعی از سوئیچ یا کنترل کننده نیاز دارید. 2 نوع اساسی از سوئیچ شما می توانید برای Actuator یا موتور استفاده کنید وجود دارد، و این یا یک سوئیچ نوع پایدار و یا لحظه ای است. همه سوئیچ ها یا جوی استیک های ما یا یکی یا نوع دیگر سوئیچ.  لحظه ای به این معنی است که سوئیچ به طور خودکار چشمه به وسط (خاموش) موقعیت زمانی که شما اجازه رفتن از سوئیچ، و حفظ به این معنی است که دکمه در موقعیت باقی خواهد ماند زمانی که شما سوئیچ را فشار دهید.