Home / Rod Actuators

FIRGELLI ROD STYLE LINEAR ACTUATOR

خط ما از محرک های میله ای دقیقاً ساخته شده و برای ماندگاری ساخته شده است و ما بزرگترین موجودی را ارائه می دهیم ، همه آماده ارسال در همان روز برای شما. آنها UL شناخته شده اند و از آنجا که ما تولید کننده هستیم به این معنی است که شما قیمت مستقیم تولید کننده را دریافت می کنید. قیمت های ما را با قیمت های دیگر مقایسه کنید و تضمین می کنیم که نمی توانیم در پرانتز کیفیت خود را شکست دهیم. Firgelli بیش از یک دهه است که در کارخانه خود ما در حال ساخت محرک است. ممکن است شرکتهای دیگری را مشاهده کنید که همان محرکهای ما را می فروشند ، اما مراقب باشید ، همه آنها نسخه های Firgelli هستند بنابراین با احتیاط خرید کنید. ما از 1 "تا 60" با تمام کنترل ها و براکت هایی که می خواهید ضربه بزنید.

Voltage
Stroke (Inches)
Force (lb's)