صندلی چرخدار از یک محرک برای بلند شدن یک قدم استفاده می کند

پرداختن به معلولیت های جسمی فردی همان چیزی است که صنعت ویلچر را چالش برانگیز می کند.

هر فرد دارای معلولیت جسمی نیازهای متفاوت خود را دارد و بنابراین هر صندلی چرخدار به وسیله ای سفارشی و اختصاصی برای آنها تبدیل می شود. در این صندلی سیستم با استفاده از فقط یک محرک اجازه می دهد تا این صندلی چرخدار را از پله ها بالا و پایین کند محدودیت ها را افزایش می دهد. استفاده از اکچوئرهای کمتری به معنای کاهش وزن صندلی باعث قابلیت مانور بیشتر می شود و همچنین باعث کاهش مصرف انرژی در نتیجه ماندگاری بیشتر باتری و استفاده از باتری کوچکتر می شود که دوباره وزن را کاهش می دهد.

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.