صندلی برگشت پذیر بر روی صندلی چرخدار

در اینجا صندلی چرخدار است که دارای یک طراحی برگشت پذیر به کاربر اجازه می دهد تا صندلی را با استفاده از یک عملگرای خطی بلند کند و سپس صندلی می تواند حدود ۱۸۰ درجه بچرخد و سپس دوباره به موقعیت رها شود.  Firgelli بسیاری از برنامه های کاربردی ویلچر انجام می دهد چرا که ناتوانی های هر متفاوت است و بنابراین نیازهای کاربر نیز بسیار منحصر به فرد است.

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.