اعطا بهترین آشپزخانه در جهان، آشپزخانه جزیره گاراژ لوازم خانگی با استفاده از بالابر ستون

آشپزخانه در خانه وینیپگ به نام بهترین در جهان، با توجه به یک مسابقه طراحی بین المللی است. آشپزخانه با استفاده از حرکت کنترل Actuator برای باز کردن و بستن درب کابینه, و ویژگی اصلی این گاراژ لوازم خانگی پنهان در داخل جزیره آشپزخانه است. به طور معمول این لوازم سمت چپ ترک آشپزخانه به دنبال درهم و برهمی و کثیف. این بالابر لوازم خانگی ساده است که با استفاده از بالابر ستون آن را از زیر بلند چیزی بیش از یک کشو عمودی ساده با ستون بالابر Actuator هل دادن از زیر است.

 

 

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.