نحوه اتصال PVR ، DVD player یا Xbox و غیره به کابینت آسانسور تلویزیون خارجی Aprilia

اگر از خود می پرسید که چگونه هنگام استفاده از PVR یا دستگاه دیگری که به تلویزیون متصل می شود ، متصل شود کابینت آسانسور تلویزیون در فضای باز ما به شما نشان می دهیم که چگونه آنها را پیوست کنید.

با استفاده از نوارهای Velcro 1 اینچی که کاملاً محکم هستند می توانید چندین دستگاه اضافه کنید ، زیرا از هر دو طرف مکانیزم TV Lift می توان استفاده کرد. نوارهای Velcro در هر کابینت بالابر تلویزیون در فضای باز وجود دارد.

همانطور که در زیر می بینید PVR به براکت نصب تلویزیون متصل می شود و در کنار تلویزیون قرار می گیرد تا کنترل از راه دور همچنان کار کند ، اما PVR از جلو پنهان مانده است

نحوه نصب PVR به بالابر تلویزیون

 

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.