نحوه انتخاب محرک خطی مناسب

روش های زیادی برای انتخاب یک محرک وجود دارد. محبوب ترین آنها با طول سکته مغزی است و سپس دومین محبوب ترین با زور است. این نمودارها ممکن است به شما در انتخاب هر دو روش کمک کند.

انتخاب محرک خطی با سکته مغزی

نحوه انتخاب یک محرک توسط سکته مغزی

 نحوه انتخاب محرک خطی به زور:

نحوه انتخاب یک محرک با زور

 

 

 

 

 

 

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.