Khung lắp Bộ truyền động tuyến tính MB10 cho Bộ truyền động cuối thanh

   Khung lắp Bộ truyền động tuyến tính MB10 cho Bộ truyền động cuối thanh

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Sắp có.

   Giá đỡ thanh kết thúc Bộ truyền động tuyến tính Giá đỡ MB10. Giá đỡ có các lỗ ren để gắn các vật vào một cách chắc chắn.

   khung miệng thiết bị truyền động tuyến tính cuối thanh

    

   Điều này sẽ phù hợp trên bất kỳ Thiết bị truyền động tuyến tính nào có Đầu thanh đường kính 20mm,