Home / Tube Linear Actuators

Bộ truyền động tuyến tính ống

Các Bộ truyền động Tuyến tính dạng ống này đều có Động cơ và hộp số thẳng hàng với Trục Bộ truyền động, có nghĩa là chúng hoàn toàn đối xứng và kết quả là trông đẹp hơn. Các Bộ truyền động này có thể phù hợp hơn cho các Ứng dụng mà Bộ truyền động được nhìn thấy và bạn muốn có một diện mạo đẹp hơn.