Home / Linear Potentiometers

Chiết áp tuyến tính

Home / Linear Potentiometers

Chiết áp tuyến tính

Chiết áp tuyến tính
Chiết áp tuyến tính In Stock
From $89.00USD
Chiết áp tuyến tính để điều khiển vị trí hoặc chỉ là Phản hồi của Bộ truyền động hoặc các thiết bị của bạn. Các đơn vị nhỏ gọn này có độ chính xác và tuyến tính đáng kinh ngạc với các nét vẽ dài đến 50 ".