Home / Column Lifts

Bộ truyền động Nâng Cột

Home / Column Lifts

Bộ truyền động Nâng Cột

Thiết bị truyền động nâng cột của chúng tôi là kính thiên văn

Thiết bị truyền động thang máy điện của chúng tôi rất phù hợp cho các ứng dụng cần chiều dài thu nhỏ hơn. Chúng hoạt động với 3 phần, làm cho nó trở nên tuyệt vời cho các ứng dụng yêu cầu chiều dài mở rộng dài và chiều dài rút ngắn như bàn ngồi và đứng có thể điều chỉnh.