Home / 24v Linear Actuators

Bộ truyền động tuyến tính 24V

Home / 24v Linear Actuators

Bộ truyền động tuyến tính 24V

Firgelli Automations Heavy Duty Track Actuator
Bộ truyền động theo dõi hạng nặng In Stock
On Sale From $229.99USD
Firgelli Automations TVL-170 Rear Mount Pop-Up TV Lift
TVL-170 Giá treo TV bật lên phía sau In Stock
On Sale From $490.00USD

Các Bộ truyền động này cung cấp đầu vào 24V DC. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách hoạt động của Bộ truyền động tuyến tính hoặc bên trong của Bộ truyền động tuyến tính trông như thế nào bấm vào đây