کنترل از راه دور جهانی

   کنترل از راه دور جهانی

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   این ریموت تلویزیون جهانی Firgelli Automations است که می تواند تلویزیون و همچنین محرک لیفت ، موتور چرخان و سایر دستگاه های رسانه ای را کنترل کند. برنامه ریزی و استفاده از آن آسان است.