2 دکمه کنترل از راه دور سازگار با سیستم 4CH-RC

   2 دکمه کنترل از راه دور سازگار با سیستم 4CH-RC

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   این دو دکمه دور دکمه با سیستم های کنترل از راه دور 4CH-RC ما به عنوان سیستم دو کانال کار می کنند.

   این مهار با تهیه 2 دکمه برای کنترل حرکت بالا و پایین 1 محرک می تواند به سادگی کمک کند. توجه: خروجی دوم 4CH-RC با این کنترل از راه دور قابل کنترل نیست.

   * این بسته شامل دو عدد حباب است.