براکت گیره نصب MB50C

   براکت گیره نصب MB50C

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit
   In Stock

   Add 

   Warranty Plus

   Warranty Plus:
   Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Standard Warranty:
   12 month warranty comes with every purchase. Covers malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

    +8% 

   Shipping Cost Estimator

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   این براکت ها با سریال گلوله ما 50 کال استفاده می شود. فقط محرک خطی. 

   براکت نصب MB50C به گلوله 50 کالری اجازه می دهد. محرک های خطی که از بدن نصب می شوند و انعطاف پذیری در برنامه ها را ارائه می دهند. براکت نصب به سادگی بر روی بدن محرک می چرخد ​​و توسط دو پیچ محکم می شود.

   هر سفارش با یک براکت MB50C و همچنین پیچ های مورد نیاز برای سفت کردن واحد ارائه می شود. ساخته شده از آهن

   نقشه های فنی

   Frequently Bought Together

   Total Price: