براکت نصب کننده MB50C

   براکت نصب کننده MB50C

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   این براکت ها با Bullet Series 50 Cal ما استفاده می شود. فقط محرک خطی.

   براکت نصب MB50C به Bullet 50 Cal اجازه می دهد. محرک های خطی که از بدنه نصب می شوند ، ارائه دهنده انعطاف پذیری در کاربردها. براکت نصب به راحتی روی بدنه محرک سر می خورد و توسط دو پیچ محکم می شود.

   هر سفارش همراه با یک براکت MB50C و همچنین پیچ و مهره های مورد نیاز برای محکم کردن واحد است. ساخته شده از آهن

   نقشه های فنی