براکت ام بی۱۴

   براکت ام بی۱۴

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   براکت های طراحی شده برای استفاده با سری گلوله مینی Actuators. شامل دو پرانتز برای نصب هر دو انتهای عمل کننده است.

   3D دانلود مدل (. STEP)