براکت نصب محرک خطی MB10 برای محرک های انتهای میله

   براکت نصب محرک خطی MB10 برای محرک های انتهای میله

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   به زودی.

   براکت انتهای راد براکت نصب محرک خطی MB10. براکت سوراخهای نخی برای اتصال محکم وسایل دارد.

   براکت دهان محرک خطی انتهای میله

    

   این در هر محرک خطی که دارای میله انتهایی 20 میلی متر است ، قرار می گیرد ،