براکت نصب MB10 برای محرک های Rod End

   براکت نصب MB10 برای محرک های Rod End

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit
   In Stock

   Add 

   Warranty Plus

   Warranty Plus:
   Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Standard Warranty:
   12 month warranty comes with every purchase. Covers malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

    +8% 

   Shipping Cost Estimator

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Bracket Bracket Linear Actuator Mounting Bracket MB10. این براکت سوراخ هایی را برای اتصال محکم و محکم به هم زده است. 

   این بر روی هر محرک خطی که دارای یک میله قطر 20 میلی متری است ، قرار می گیرد ،

    

    

    

   ابعاد

   ابعاد براکت محرک خطی

    

   Frequently Bought Together

   Total Price: