Home / Column Lifts

محرک بالابر ستون

ستون ما بالابر Actuators تلسکوپی هستند

Actuators بالابر الکتریکی ما بزرگ برای برنامه های کاربردی که در آن طول عقب نشینی کوچکتر مورد نیاز است. آنها با 3 بخش عمل و آن را عالی برای برنامه های کاربردی است که نیاز به طول طولانی گسترده و طول کوتاه پس گرفته مانند نشستن قابل تنظیم و جداول ایستاده.