Home / 5 To 10

5 اینچ تا 10 اینچ

لوکس راد Actuators
لوکس راد Actuators In Stock
From $149.99USD
Firgelli Automations Feedback Rod Linear Actuator
محرک خطی بازخورد In Stock
$149.99USD
محرک های خطی پرسرعت
محرک های خطی پرسرعت In Stock
From $149.00USD
محرک های خطی Firgelli Automations دارای طول سکته های مختلف هستند. در این دسته ، قوچهای برقی به طول سکته مغزی پنج تا ده اینچ هستند.