Home / 100lbs To 200lbs

100lbs به 200lbs

Home / 100lbs To 200lbs

100lbs به 200lbs

Firgelli Automations Deluxe Rod Linear Actuator
لوکس راد Actuators In Stock
From $149.99USD
Firgelli Automations Feedback Rod Linear Actuator
محرک خطی بازخورد In Stock
$149.99USD
Firgelli Automations Heavy Duty Track Actuator
محرک های مسیر سنگین In Stock
On Sale From $229.99USD
این دسته از actuators خطی ارائه می دهد تمام قوچ های الکتریکی ما که در جریان 12 ولت DC اجرا و عرضه بین 100 و 200 پوند از زور.